Ved arealoverførsel skal man kigge på flere forhold, der kan være gældende for det omkringliggende areal. Selve arealet har ikke den store betydning i forhold til arealoverførsel, så om det drejer sig om få kvadratmeter eller flere hundrede, har ikke den store indvirkning. Arealoverførsel kan være gældende mellem to boligejendomme eller ved eventuel frasalg af landbrugsjord mellem to landbrugsejendomme.

Det kræver at der er en beskikket landinspektør til stede, når der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom. Landinspektørens medvirken i arealoverførsel, gør sig gældende da der som sagt er flere forhold at være opmærksomme på. For udover at det kræver accept fra begge involverede grundejere, kræver det også indblik i de tinglyste servitutter og panteforhold for det givne areal. Lokalplanen skal gennemgås og kontrolleres for at se, hvad der er gældende for lige netop dette areal. Endvidere er der flere love der skal gennemgås for det aktuelle område, for arealet må ikke være i strid med lovgivningen, som eksempelvis Landbrugsloven, Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Miljøloven og Jordforureningsloven. Hvis det skulle være i strid med lovgivningen, er det ikke være muligt at foretage en arealoverførsel, og sagen kan afsluttes. Skulle det ikke være tilfældet og  landinspektøren har afklaret dette, kan han/hun indhente de nødvendige tilladelser, så den kommende arealoverførsel kan forestå. 

Landinspektøren varetager flere opmålinger af arealet, samt undersøger og afmærker de gamle skelforhold. Derved kan landinspektøren også tilknytte arealet til den eksisterende skel, så det bliver synliggjort for begge grundejere. De bliver løbende orienteret under processen og også ved skelfastlæggelsen.

Ved det overstået arealoverførsel sørger landinspektøren for, at de nye forhold bliver sendt til Geodatastyrelsen, som registrere sagen. Samt at de nye arealforhold bliver sendt til kommunens Ejendomsbeskatning og til Tinglysning, så det bliver retligt fordelt mellem de gældende ejendomme. Hermed kan man også fremadrettet se det via lokalplanen for området, så det er synligt for alle parter. Med lokalplanen kan man følge udviklingen i det gældende område, så med tiden kan få et indblik i den rivende udvikling vi konstant står i.  Landinspektøren kan i samme omgang også være behjælpelige med at få koordineret arealoverførselssagen, med advokater der skal skrive skødet, til landbrugsforeninger eller kreditforeninger.